วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผลงาน ครูอวบ สาณะเสน


ชื่อภาพ "คารวะ แวน ไอ๊ค์ (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗)
เทคนิค สีอาคิริกและสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๔ x ๓๒ นิ้วชื่อภาพ "ไม่มีชื่อ" (ธันวาคม ๒๕๓๓)
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๑๖ x ๒o นิ้วชื่อภาพ "ฝันในหอคำ" (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑)
เทคนิค สีนำ้มันบนผ้าใบ ขนาด ๑๘ x ๒o นิ้ว

ชื่อภาพ "ชาจีน" (ธันวาคม ๒๕๓o)
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๑๖ x ๒o นิ้ว
ชื่อภาพ "เบญจรงค์ กุหลาบ และพานทองเหลือง" (เมษายน ๒๕๔๗)
เทคนิค สีอะคริลิกและสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๓๒ x ๒๔ นิ้ว
ชื่อภาพ "ลายน้ำทอง" (๒๕๒๖)
เทคนิค สีอะคริลิกและสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๓๒ x ๒๔ นิ้ว
ชื่อภาพ "พักงาน" (ตุลาคม ๒๕๒๕)
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒o x ๑๖ นิ้ว
ชื่อภาพ "ไม่มีชื่อ" (เมษายน ๒๕๒๘)
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒o x ๑๖ นิ้ว

ชื่อภาพ "ไม่มีชื่อ" (เมษายน ๒๕๒๘)
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒o x ๑๖ นิ้ว


ชื่อภาพ "ไม่มีชื่อ (กรกฎาคม ๒๕๓๘)
เทคนิค สีนำ้มันบนผ้าใบ ขนาด ๒o x ๑๖ นิ้ว


ชื่อภาพ "ไม่มีชื่อ" (๒๕๒๓)
เทคนิค สีนำ้มันบนผ้าใบ ขนาด ๓๒ x ๒๔ นิ้ว


ชื่อภาพ "แผ่นดินทอง" (พฤศจิกายน ๒๕๒๓)
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๔ x ๓๒ นิ้วบาง ครั้ง ข้าพเจ้าก็แวะไปหาท่านที่ศูยน์ศิลปนวลนาง ซอยอรรถการประสิทธิ์ สาทร บางทีไปรับประทานข้าวเช้า บางทีรับประทานข้าวเย็น ดูรูปเขียนของช่างเขียนรุ่นครูบาอาจารย์ และรุ่นอาวุโส ทั้งศิลปวัตถุที่อาจารย์อวบและวิสุตาสะสมไว้

หลายครั้ง ท่านจะมอบอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ไม่ว่าจะเป็นสี กระดาษ เครื่องมือแกะไม้ ทองปิดกรอบรูปอิตาลี...ฯลฯ ที่ท่านซื้อไว้แล้วไม่ได้ใช้ แต่ก็อดซื้อไว้ตามวิสัยช่าง ครั้นเห็นช่างรุ่นลูกศิษย์พอจะเกิดประโยชน์ได้ ท่านก็ยกให้หมดสิ้นด้วยความเต็มใจ ไม่เสียดายหวงแหน

ชื่อภาพ "ไม่มีชื่อ" (เมษายน ๒๕๓๘)
เทคนิค สีนำ้มันบนผ้าใบ ขนาด ๒๔ x ๓๒ นิ้ว
ชื่อภาพ "ลา กรีมา" (สิงหาคม ๒๕๒๑
สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๘ x ๓๖ นิ้ว
ชื่อภาพ "ไม่มีชื่อ" (๒๕๓๓)
เทคนิค สีอะคริลิกและสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๘ x ๓๖ นิ้วชื่อภาพ "ดนตรีกับความรัก" (พฤศจิกายน ๒๕๔o)
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๑๖ x ๒o นิ้ว

ชื่อภาพ "สุภาพสตรี" (สิงหาคม ๒๕๓๘)
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๘ x ๔๔ นิ้ว


ชื่อภาพ "กำแพงขาว" (พฤศจิกายน ๒๕๒๙)
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒o x ๑๖ นิ้ว
 

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"