วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

เรียนรู้อักษรไทย Learn the Thai alphabet. Thai Characters


Created by: Ms. Supatkul Phakkachokh
                                                                           l_flag_thailand.gif

 พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว
Thai Language have 44 Characters
No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
1
กอ-ไก่
g
or gai
gun
ไก่
Chicken


No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
2
ขอ ไข่
kh
or khai
king (high tone)
ไข่
Egg
 


No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
3
ขอ-ขวด
kh
or khuad
king (high tone)
ขวด
Bottle
 
พยัญชนะตัวนี้เลิกใช้แล้ว
Now,This character isn't used.
No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
4
คอ-ควาย
k
or kwary
king (high tone)
ควาย
Buffalo
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
5
คอ-คน
k
or kon
king (high tone)
คน
Person
 
 พยัญชนะตัวนี้เลิกใช้แล้ว
Now,This character isn't used.

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
6
คอ-ระ-คัง
k
or ra-kang
king (high tone)
ระฆัง
Bell
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
7
งอ-งู
ng
or ngoo
The last syllable of the word king or sing
งู
Snake
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
8
จอ-จาน
j
or jarn
jar
จาน
Plate

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
9
ฉอ-ฉิ่ง
ch
or ching
chapter (high tone)
ฉิ่ง
Small cymbal

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
10
ชอ-ช้าง
ch
or charng
chain (low tone)
ช้าง
Elephant

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
11
ซอ-โซ่
s
or soe
sand (low tone)
โซ่
Chain
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
12
ชอ-กะ-เชอ
ch
or gra-cher
chain (low tone)
ต้นไม้
A kind of tree
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
13
ยอ-หยิง
y
or ying
young
ผู้หญิง
A woman
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
14
ดอ-ชะ-ดา
d
or cha-dar
door
ชฎา
Headdress

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
15
ตอ-ปะ-ตัก
t
or pa-tag
table (low tone)
ปฏัก
A kind of spear
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
16
ถอ-ถาน
th
or tharn
table (high tone)
ฐาน
Pedestal
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
17
ทอ-มน-โท
t
or mon-toe
table (low tone)
มณโฑ
Mon-toe the Queen
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
18
ทอ-ผู้-เท่า
t
or poo-tao
table (low tone)
ผู้เฒ่า
Old man
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
19
นอ-เนน
n
or nean
night
เณร
Young monk
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
20
ดอ-เด็ก
d
or deag
door
เด็ก
Child

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
21
ตอ-เต่า
t
or tao
table (low tone)
เต่า
Turtle
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
22
ถอ-ถุง
th
or thung
table (high tone)
ถุง
Bag
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
23
ทอ-ทะ-หาน
t
or ta-harn
table (low tone)
ทหาร
Soldier
 

มีคำบางคำ ที่มีอักษรนำเป็น ท-, ทร-, ทรว- จะอ่านออกเสียงเป็น ซ
There are some words in Thai, use ท (t
or ta-harn) with ร (ror roer) is "ทร-" or ท with ร and ว (wor whaen) is "ทรว-" in front of vowel or spelling will pronounce as ซ (sor soe), namely;
ตัวอย่างคำ
Example Word
การอ่าน
Reading
ความหมาย
Meaning
Sound
ทราย
ซาย
sary
ทราย
Sand
ทราบ
ซาบ
sarb
รับรู้
to know
ทรัพย์
ซับ
sab
เงินทอง
riches
ทรุด
ซุด
sud
to worsen
ทรวดทรง
ซวด-ซง
suad-song
รูปร่าง
shape
ทรวง
ซวง
suang
chest

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
24
ทอ-ทง
t
or tong
table (low tone)
ธง
Flag
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
25
นอ-หน
n
or nhoo
night
หนู
Mouse
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
26
บอ-ใบ-ไม้
b
or bai-mai
boy
ใบไม้
Leaf

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
27
ปอ-ปลา
p
or plar
plan (low tone)
ปลา
Fish
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
28
ผอ-ผึ้ง
p
or peung
plant (high tone)
ผึ้ง
Bee
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
29
ฝอ-ฝา
ph
or phar
phase (high tone)
ฝา
Lid
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
30
พอ-พาน
p
or parn
pan (low tone)
พาน
Tray
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
31
ฟอ-ฟัน
f
or fan
fan (low tone).
ฟัน
Tooth
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
32
พอ-สำ-เพา
p
or sum-pao
pan (low tone)
เรือสำเภา
Junk
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
33
มอ-ม้า
m
or mar
man
ม้า
Horse
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
34
ยอ-ยัก
y
or yag
young
ยักษ์
Giant
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
35
รอ-เรือ
r
or roer
right.
เรือ
Boat
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
36
ลอ-ลิง
l
or ling
long
ลิง
Monkey
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
37
วอ-แหวน
w
or whaen
wild
แหวน
Ring
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
38
สอ-สา-ลา
s
or sar-lar
sand (high tone)
ศาลา
Pavilion
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
39
สอ-ลือ-สี
s
or reu-see
sand (high tone)
ฤาษี
Ascetic
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
27
ปอ-ปลา
p
or plar
plan (low tone)
ปลา
Fish
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
40
สอ-เสือ
s
or soer
hand (high tone)
เสือ
Tiger
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
41
หอ-หีบ
h
or heeb
hand (high tone)
หีบ
A kind of box
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
42
ลอ-จุ-ลา
l
or ju-lar
Latin
จุฬา(ว่าว)
A kind of kite
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
43
ออ-อ่าง
or
arng
oracle, and to vowel in Thai vowels as or
อ่าง
Basin
 

No.
พยัญชนะ
Character
การอ่าน
Reading
เสียง
Sound
Pronunciation
ความหมาย
Meaning
เพลง
Song
44
ฮอ-นก-ฮูก
h
or nog-hoog
hand
นกฮูก
Owl


 [สระไทย|Thai Vowels]


No.
Vowels
Reading
Pronunciation
Sound
1
อะ
a
Apollo
2
อา
ar
car
3
อิ
i
Italy
4
อี
ee
bee
5
อุ
u
put.
6
อู
oo
cool.
7
โอะ
o
omit.
8
โอ
oe
toe.

9
อึ
eu "-e + u" spoken together quickly as one diphthong sound

10
อือ

11
เอะ
ea
bread

12
เอ

13
แอะ
ae like the "a" in "hat" and "man".

14
แอ

15
เอาะ
or
lord.

16
ออ

17
เออะ
er
term.

18
เออ

19
เอียะ
ia
Asia.

20
เอีย

21
เอือะ
oer "o + er" spoken together quickly as one diphthong sound.

22
เอือ

23
อัวะ
ua
quantity.

24
อัว

25
อำ
um
rum.

26
ไอ
ai
Thai.

27
ใอ

28
เอา
ao
Taoism.

29
เอย
oei "oe + i" spoken together quickly as one diphthong sound.

 ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"