วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รวมภาพผลงาน อาจารย์จักรพันธ์ โปษยกฤต

 

เกียรติประวัติของอาจารย์จักรพันธุ์.....

...รางวัลเหรียญทองแดงจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 1 ครั้ง
...รางวัลเหรียญเงินจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 5 ครั้ง
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2508 - พ.ศ.2516
...ผู้สนับสนุนดีเด่นในการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ.2532ฯ
...ศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานฤมิตรศิลป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2532
...ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตกิมศักดิ์สาขาประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2537
...ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2543
...ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2543....


"พระพรหม" พ.ศ.2519 สีน้ำมัน..

 
ภาพโดยอาจารย์จักรพันธ์โปษยกฤต
ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"